Portál Slovákov
v Británii

Pred návratom na Slovensko

Pred návratom na Slovensko z Veľkej Británie

 • Pracovali ste vo Veľkej Británii?
 • Stratili ste prácu?
 • Chcete vo Veľkej Británii ostať alebo plánujete návrat na Slovensko?

Poradíme Vám čo robiť.


Obsah článku:


Všeobecné informácie

Vo Veľkej Británií existuje systém vládnych dávok. Niektoré dávky sú stavené na príspevkoch do systému národného poistenia (NI – National Insurance). Príspevky na poistenie sa zrážajú priamo z platu podľa sadzby určenej na základe kategórie zamestnanca. Tento systém poskytuje nemocenské dávky, podpory v nezamestnanosti, vdovské dôchodky a starobné dôchodky.

Ak si myslíte, že máte právo na niektorú z dávok, mali by ste sa obrátiť na miestne pracovné centrum, úrad sociálnej ochrany alebo Jobcentre Plus, kde vám poradia či ste oprávnený a ďalšie špeciálne požiadavky ak nie ste občanom VB. Jobcentre Plus sa zaoberá všetkými žiadosťami o dávky osôb v pracovnom veku. V prípade, že vaša žiadosť nie je v ich kompetencii, skontaktujú vás so správnou organizáciou. Pri podávaní žiadosti o poskytnutie dávky úradník posúdi vaše oprávnenie pre dávku. Ak vám poskytnutie dávky bolo odmietnuté a myslíte si, že nemalo byť, môžete požiadať o prehodnotenie žiadosti. Ak vám opäť nebude vyhovené môžete sa odvolať.

 

Podpora v nezamestnanosti – poberatelia a podmienky poberania

Dávky pre uchádzačov o zamestnanie (JSA – Jobseekers allowance) sú prístupné pre/ak:

 • ľudí schopných pracovať a aktívne si hľadajúcich prácu
 • ľudí mladších ako 64 rokov (u mužov) alebo 60 rokov (u žien)
 • nepracujete alebo pracujete menej ako 16 hodín týždenne
 • máte podpísanú zmluvu s úradom práce (Jobcentre Plus)
 • nie ste školopovinný
 • nepoberáte iné dávky
 • vo väčšine prípadov žijete vo Veľkej Británii


 
Veľká Británia poskytuje 2 druhy dávok počas nezamestnanosti:

 • Contribution – based Jobseeker's Allowance - Dávky stavané na príspevkoch
 • Income – based Jobseeker's Allowance – Dávky stavané na príjmoch a úsporách


 
Dávky stavané na príspevkoch:

 • musíte mať uhradené určité množstvo príspevkov do systému národného poistenia a to počas 2 daňových období. Tieto dávky sa vyplácajú vo fixnej výške v závislosti od vášho veku, maximálne po dobu 182 dní.


Dávky stavané na príjmoch a úsporách :

 • závisia od Vášho príjmu a úspor a príjmu a úspor členov Vašej domácnosti. Hlavným cieľom tejto dávky je zabezpečiť Vám aj členom Vašej domácnosti minimálnu výšku príjmu stanovenú vládou.


Ak ste starší ako 16 alebo 17 rokov, nebudete mať uhradené potrebné príspevky na národné poistenie, čím nebudete mať nárok ani na dávky stavané na príspevkoch. Za určitých mimoriadnych okolností si môžete požiadať o dávky stavané na príjmoch na kratšie obdobie.

 

Vyplácanie dávok pre uchádzačov o zamestnanie

Dávky pre uchádzačov o zamestnanie sa vyplácajú 2 týždenne buď priamo na účet v banke alebo na účet v stavebnej sporiteľni.

 
Dávky stavané na príspevkoch

Týždenná výška dávky v závislosti od veku:

Vek                                         Suma

16 – 24 rokov                       50,95 £

25 a viac                               64,30 £

 
Dávky stavané na príjmoch a úsporách

Maximálna výška týždennej dávky:

Typ osoby                                                                                       Suma

Slobodný/á vo veku 16 – 24 rokov                                               50,95 £

Slobodný/á vo veku 25 rokov a viac                                             64,30 £

Ženatý/vydatá a druh/družka vo veku 18 rokov a viac               100,95 £

Osamelý rodič pod 18 rokov                                                         50,95 £

Osamelý rodič vo veku 18 rokov a viac                                       64,30 £

Pri dávkach stavaných na príjmoch a úsporách môže byť čiastka, ktorú dostanete nižšia a to z dôvodu zarátavania celkového príjmu a úspor celej domácnosti.


Export dávky v nezamestnanosti

Poistenec môže preniesť nárok na dávku do členského štátu EU podľa Nariadenia č. 1408/71 (Formulár Ε 303 na prenos dávok v nezamestnanosti), pričom preukáže, že:

 • Zaregistruje sa na príslušnom úrade práce pred odchodom a ostane k dispozícii na najmenej 4 týždne po začiatku nezamestnanosti;
 • Zaregistruje sa na príslušných úradoch členského štátu krajiny do 7 dní. Právo na prenos získa po dobu maximálne 3 mesiacov.

O export musíte však požiadať priamo na miestnom úrade práce, kde Vám vystavia formulár E-303. Dôležité je, aby ste ho aj fyzicky dostali, nakoľko sa zatiaľ nedá poslať online.

Po obdržaní formulára E-303, na ktorom Vám vystavujúca inštitúcia stanoví dátum (do 7 dní), dokedy ste povinný sa dostaviť na miestne príslušný úrad práce na Slovensku. Úrad práce je povinný potvrdiť na formulári bod 7.1.

Potvrdený formulár predložíte pobočke Sociálnej poisťovne na účely vyplácania dávky v nezamestnanosti, ktorú máte exportovanú z Veľkej Británie. Export je možný len počas obdobia maximálne 3 mesiacov.

Ak sa v priebehu týchto 3 mesiacov rozhodnete opäť vrátiť do Veľkej Británie, ktorá Vám umožnila export dávky a v ktorej si chcete uplatniť zostávajúcu časť nevyplatenej dávky v nezamestnanosti, budete potrebovať potvrdený formulár E-303 zo Sociálnej poisťovne na Slovensku, v ktorom Vám potvrdí údaje o poberaní dávky v nezamestnanosti na území SR. Tento následne predložíte vo Veľkej Británii.

Viac informácií nájdete na webových stránkach:

http://www.hmrc.gov.uk/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm

 

Nárok na dávku v nezamestnanosti na Slovensku po odchode z Veľkej Británie na Slovensko – bez exportu dávky v nezamestnanosti

Keď sa rozhodnete vrátiť z Veľkej Británie späť na Slovensko, t. j. skončili ste pracovný pomer, pre priznanie dávky v nezamestnanosti na Slovensku potrebujete mať potvrdený formulár E 301. Tento formulár sa žiada na základe žiadosti, ktorú nájdete tu:

http://www.hmrc.gov.uk/forms/2005/ca3916.pdf . Na formulári je uvedená doba poistenia v nezamestnanosti, oblasť činnosti, pracovná pozícia, zárobok a pod.

 
Ako sa postupuje pri výpočte výšky dávky v nezamestnanosti na Slovensku?

Pri výpočte dávky v nezamestnanosti sa postupuje podľa slovenskej legislatívy. Klient musí byť zaevidovaný na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
a v posledných 4 rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov musí preukázať tri roky (1095 dní) poistenia v nezamestnanosti. Ak splní podmienku doby poistenia, dávka v nezamestnanosti sa prizná na 6 mesiacov. Bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu a vznikol nárok splnením podmienky poistenia v nezamestnanosti najmenej 730 dní v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, 4 mesiace.

 

Zdroj: www.eures.sk

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt