Portál Slovákov
v Británii

Minimálna mzda v Anglicku

Minimálna mzda v Anglicku - Veľkej Británii

CELOŠTÁTNA MINIMÁLNA MZDA: PRÍRUČKA PRE PRACOVNÍKOV

Obsah článku:

Takmer každý, kto pracuje v Spojenom kráľovstve legálne, má nárok dostávať za svoju prácu aspoň minimálnu mzdu. Nazýva sa to celoštátna minimálna mzda. Ak za svoju prácu nedostávate ani minimálnu mzdu, máte vplyvného priateľa, ktorý vám môže pomôcť a poradiť. Stačí zavolať na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368.

Výšku celoštátnej minimálnej mzdy upravuje zákon. Tá sa zvyšuje každý rok 1. októbra.

Od 1. októbra 2011 platia tieto sadzby minimálnej hodinovej mzdy:

Pracovníci vo veku 21 rokov a viac  - 6,08 GBP
Pracovníci vo veku 18 – 20 rokov  - 4,98 GBP
Pracovníci vo veku 16 – 17 rokov  - 3,68 GBP


Vláda taktiež prijala po prvý krát minimálnu mzdu pre učňov a to £2,60 na hodinu. Vo všeobecnosti teda platí, že ak môžete v Spojenom kráľovstve legálne pracovať, váš zamestnávateľ vám musí platiť aspoň príslušnú minimálnu mzdu. Vzťahuje sa to na pracovníkov pracujúcich z domu, pracovníkov pracujúcich prostredníctvom personálnej agentúry, pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok, príležitostných pracovníkov, pracovníkov pracujúcich na úkol aj zahraničných pracovníkov. Pokiaľ ide o minimálnu mzdu, nezáleží na tom, akú máte prax.

Existuje malé množstvo pracovníkov, ktorí nespĺňajú podmienky na to, aby mohli za svoju prácu dostávať aspoň minimálnu mzdu. Tieto kategórie pracovníkov sú opísané nižšie.

>


Ľudia, ktorým zamestnávatelia nemusia platiť minimálnu mzdu.

Niektorí pracovníci nespĺňajú podmienky na to, aby za svoju prácu dostávali aspoň minimálnu mzdu alebo môžu získať na ňu nárok až po určitom časovom období. Toto sa vzťahuje na:

 • Učňov vo veku do 19 rokov.
 • Učňov vo veku 19 rokov alebo viac, ak sú v prvom roku učňovského pomeru.
 • Študentov vykonávajúcich prax, ktorá je súčasťou ich vysokoškolského/univerzitného štúdia a jej dĺžka nepresahuje obdobie 1 roka.
 • Účastníkov programov EÚ Leonardo de Vinci, Mládež v akcii, Erasmus alebo Comenius asistenti.
 • Niektoré programy Ministerstva práce a sociálnych vecí určené na podporu zamestnanosti.

Okrem toho môžu ešte existovať aj ďalšie dôvody, pre ktoré nemusíte dostávať za svoju prácu minimálnu mzdu. V prípade nejakých pochybností sa obráťte na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368.

Ako sa môžem uistiť, že za svoju prácu nedostávam menej, než je aktuálna minimálna mzda?

Niekedy to nemusí byť jasné, či dostávate aspoň minimálnu mzdu, napríklad, ak nie ste platený na hodiny. Ale môžete si to prepočítať vydelením výplaty, ktorú ste dostali za určité obdobie (známe ako výplatné obdobie), počtom odpracovaných hodín v tomto období. Agent na pomocnej telefónnej linke pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania vám môže pomôcť zistiť, či za svoju prácu dostávate aspoň minimálnu mzdu, alebo si to môžete overiť pomocou webovej stránky www.direct.gov.uk/payandworkrights.

Do minimálnej mzdy sa však nezapočítavajú všetky peniaze, ktoré od zamestnávateľa môžete dostávať.

Peniaze, ktoré sa do minimálnej mzdy nezapočítavajú:

 • Príplatky k základnej mzde, ako sú napríklad príplatky za prácu nadčas alebo príplatky za prácu na zmeny.
 • Príspevky (napríklad za nebezpečné pracovné podmienky, za náklady na bývanie).
 • Preplatené náklady vynaložené na výkon práce (napríklad na cestovné).
 • Preplatené náklady na pomôcky a zariadenia potrebné na výkon práce (napríklad na uniformy, nástroje).

Peniaze, ktoré sa do minimálnej mzdy započítavajú:

 • Základná mzda (pred odpočítaním zrážok dane a príspevkov do národného postenia).
 • Prémie.
 • Provízie.

Niekedy sú ľudia platení za vykonané množstvo práce alebo za konkrétne úlohy, a nie za odpracované hodiny. Podľa zákona však aj v takýchto prípadoch musia zamestnávatelia platiť svojim zamestnancom určitú sadzbu.

Viac informácií môžete získať na pomocnej telefónnej linke pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368 alebo na webovej stránke www.direct.gov.uk/payandworkrights, kde si aj môžete overiť to, či za svoju prácu dostávate aspoň minimálnu mzdu.

Okrem toho vám môžeme poskytnúť aj informácie o nenáležitých zrážkach zo mzdy a o vašom práve pracovať v priemere maximálne 48 hodín týždenne, ak nebudete chcieť pracovať viac.

Zrážky zo mzdy

Niekedy sa môže stať, že zamestnávateľ strháva z výplaty nejaké peniaze na veci, ako sú uniformy, doprava alebo strava. V takýchto prípadoch sa potom musí vaša mzda rovnať aspoň minimálnej mzde aj po strhnutí takýchto zrážok.

Jedinou dovolenou zrážkou znižujúcou mzdu pod minimálnu sadzbu je poplatok za ubytovanie poskytované zamestnávateľom. Ak zrážka nájomného znižuje mzdu pod stanovenú minimálnu úroveň, a to aj v prípade, že ubytovanie nie je potrebné na výkon práce, zamestnávateľ môže za to strhávať zo mzdy maximálne 4,51 GBP na deň alebo 31,57 GBP na týždeň bez ohľadu na výšku nájomného.

Viac informácií o zrážkach zo mzdy za ubytovanie alebo o iných zrážkach môžete získať na pomocnej telefónnej linke pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368 alebo na webovej stránke www.direct.gov.uk/payandworkrights.

Prepitné a celoštátna minimálna mzda

Ak pri svojej práci dostávate od ľudí prepitné, tieto peniaze by sa nemali rátať do vašej minimálnej mzdy. Prepitné by sa malo považovať za extra peniaze, teda mimo platu.Prepitné, ktoré dostávate v hotovosti, patrí vám, a záleží len na dohode s ostatnými kolegami, či si ho budete navzájom deliť alebo nie.

S prepitným poskytnutým prostredníctvom kreditnej alebo debetnej karty však zamestnávateľ
môže zaobchádzať inak, a môžu existovať dôvody, pre ktoré vám z neho nebude dávať. Napríklad nemusí vám ho dávať v plnej výške, lebo za spracovanie týchto transakcií môže platiť poplatky.

Ak si myslíte, že prepitné, ktoré dostávate od ľudí, je zahrnuté do vašej minimálnej mzdy, mali by ste si dobre skontrolovať výplatné pásky, pracovnú zmluvu či vyhlásenie o zamestnaní alebo sa o tom porozprávať so svojím zamestnávateľom, aby ste zabezpečili, že aj bez prepitného dostávate za svoju prácu zaplatenú aspoň celoštátnu minimálnu mzdu.

Čo mám robiť, ak si myslím, že za svoju prácu dostávam menej, než je aktuálna minimálna mzda?

Ak si myslíte, že za svoju prácu dostávate menej, než je aktuálna minimálna mzda, mali by ste zavolať na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368.

Agent na tejto pomocnej linke vám pomôže zistiť, či je to tak alebo nie. Ak sa potvrdí to, že za svoju prácu dostávate menej, než je aktuálna minimálna mzda, môže vám pomôcť s tým, aby ste dostali dlhované peniaze. Ak vám zamestnávateľ platí menej, než je aktuálna minimálna mzda, môže za to dostať pokutu, a okrem toho vám aj bude musieť spätne doplatiť peniaze, ktoré vám dlhuje, a to až za posledných šesť rokov.

Na tejto pomocnej telefónnej linke sa môžete sťažovať aj anonymne.

Ak sa budete potrebovať poradiť o minimálnej mzde alebo budete o nej potrebovať viac informácií, využite niektorú z týchto možností:

 • Preštudujte si webovú stránku www.direct.gov.uk/payandworkrights.
 • Pomocou online formulára dostupného na webovej stránke www.direct.gov.uk/payandworkrights pošlite otázku na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania.
 • Zavolajte na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368, ktorá je k dispozícii v pondelok až piatok od 8.00 do 20.00 a v sobotu od 9.00 do 13.00. Na tejto pomocnej telefónnej linke sa možno dohovoriť v rôznych jazykoch pomocou jazykového zariadenia linky. Váš hovor môže byť pre účely zlepšovania kvality našej služby monitorovaný alebo zaznamenaný. Robíme to však len pre naše interné účely školenia personálu.

Ak sa budete chcieť sťažovať, lebo si myslíte, že za svoju prácu dostávate menej, než je minimálna mzda, využite niektorú z týchto možností:

 • Zavolajte na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na bezplatnom čísle 0800 917 2368.
 • Vyplňte a odošlite online formulár dostupný na webovej stránke www.direct.gov.uk/payandworkrights.

Na tejto pomocnej telefónnej linke sa môžete sťažovať aj anonymne.

Vzťahuje sa celoštátna minimálna mzda aj na ľudí pracujúcich prostredníctvom personálnej agentúry?

Celoštátna minimálna mzda sa vzťahuje aj na ľudí pracujúcich prostredníctvom personálnej agentúry, pričom takíto pracovníci majú aj nejaké iné pracovné práva.

Spôsob prevádzky personálnych agentúr a iných sprostredkovateľov práce upravujú viaceré zákony. Dodržiavanie legislatívy vzťahujúcej sa na personálne agentúry a iných sprostredkovateľov práce kontroluje Inšpektorát štandardov personálnych agentúr (Employment Agency Standards Inspectorate). Tento inšpektorát prešetruje relevantné sťažnosti podané na personálne agentúry a iných sprostredkovateľov práce.

Ak sa budete potrebovať poradiť o štandardoch personálnych agentúr alebo budete o nich potrebovať viac informácií, využite niektorú z týchto možností:

 • Preštudujte si webovú stránku www.direct.gov.uk/payandworkrights.
 • Zavolajte na pomocnú telefónnu linku pre práva týkajúce sa práce a odmeňovania na čísle 0800 917 2368.

Ďalšie práva pracovníkov

Na pracovníkov v Spojenom kráľovstve sa vzťahuje niekoľko základných pracovných a ochranných práv, medzi ktoré patrí platená dovolenka, maximálna dĺžka pracovného času, ochrana proti diskriminácii a právo na zdravé a bezpečné pracovné prostredie.

Ak sa budete potrebovať poradiť o ďalších pracovných alebo ochranných právach alebo budete o nich potrebovať viac informácií, využite niektorú z týchto možností:

 • Preštudujte si webovú stránku www.direct.gov.uk/employees.
 • Zavolajte do Poradenského, zmierovacieho a arbitrážneho centra (ACAS) na telefónnom čísle 08457 47 47 47.

Ak angličtina nie je váš materinský jazyk, tento informačný leták bude k dispozícii aj v iných jazykoch. Navštívte webovú stránku www.bis.gov.uk/publications alebo zavolajte na telefónne číslo 0845 015 0010.

Informácie uvedené v tomto článku sú určené len na všeobecné usmernenie. Nemali by sa považovať za kompletný a smerodajný výklad zákona.


Zdroj: www.direct.gov.uk

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt