Portál Slovákov
v Británii

Štúdium v EÚ/EHP

img

Štúdium v Európskej Únii

Po vstupe Slovenska do Európskej únie majú všetci občania právo študovať, vzdelávať sa, pripravovať sa na budúce povolanie alebo uskutočňovať výskum vo všetkých členských štátoch EÚ. Podmienkou prijatia na zvolené štúdium je splnenie kritérií, ktoré si stanoví vzdelávacia inštitúcia sama.

Pri prijímaní na štúdium nesmú byť žiadnym spôsobom uprednostnení uchádzači z krajiny, v ktorej sa vzdelávacia inštitúcia nachádza, ani nemôžu byť uchádzači z iných členských štátov odmietnutí s odôvodnením, že absolvovali iný typ vzdelávania, keďže vzdelávacie systémy v EÚ nie sú zjednotené.

 

Jedinou dodatočnou podmienkou na študentov z iných členských štátov môže byť preskúšanie z jazyka. Podmienky tohto preskúšania si škola stanovuje sama.
Študenti majú právo žiť v inej členskej krajine EÚ. Napriek tomu, ak niekto študuje v zahraničí viac ako 3 mesiace, potrebuje povolenie na pobyt. Jeho udelenie je podmienené:

  • zápisom na univerzitu
  • preukázaním prostriedkov na zabezpečenie živobytia
  • potvrdením o zdravotnom poistení


Jediné, čo musia študenti žiadajúci o povolenie na pobyt urobiť, je prihlásiť sa v danej krajine na polícii. Tá je za predpokladu, že sú splnené tri uvedené podmienky, povinná vydať povolenie. Študentov môžu sprevádzať ich manželia alebo manželky a deti, bez ohľadu na to akej sú národnosti.

Študenti, ktorí chcú študovať v inej európskej krajine, nesmú byť diskriminovaní v porovnaní s domácimi študentmi, čo sa týka podmienok prijatia alebo poplatkov za štúdium.

Užitočné webové stránky:

www.europa.eu/youth – Európsky portál pre mladých
www.europa.eu – Európsky portál
www.ec.europa.eu/ploteus – Európsky portál o možnostiach vzdelávania
www.saia.sk – Slovenská akademická informačná agentúra
www.euroguidance.net  - Národné informačné centrum pre odbornú prípravu a profesijné poradenstvo
www.euroeducation.net  – databáza vysokoškolských inštitúcií v Európe
www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách
www.study-in-europe.org – informácie o možnostiach štúdia v Európe
www.univ.cc – zoznam a web stránky univerzít celého sveta
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
www.iuventa.sk – Národná agentúra pre mobilitu mládeže
www.osf.sk– Open Society Foundation
www.visegradfund.org – Medzinárodný višegrádsky fond
www.internationalscholarships.com – vyhľadávač štipendií v zahraničí
www.scholarshipnet.info - štipendiá na vsetky stupne VŠ štúdia
www.scholarships.sk – Národný štipendijný program SR
www.minedu.sk – Ministerstvo školstva SR


UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCII A DOKLADOV O VZDELANÍ


Slovenská republika rovnako ako ostatné európske štáty má svoje vlastné predpisy, ktorými upravuje uznávanie vzdelania nadobudnutého v zahraničí.

Posudzovanie štúdia v zahraničí, ekvivalencia alebo prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice a zrovnocenenie s príslušným ročníkom základnej alebo strednej školy v SR, uznávanie skončené vzdelania na účely výkonu povolania alebo pokračovania v štúdiu v SR, potvrdzovanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady a apostilovanie slovenských verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva SR pre potreby zahraničných úradov.

Uznávanie dokladov o vzdelávaní, úradne overených (obvykle apostilou) príslušným orgánom štátu pôvodu dokladu o vzdelaní, vykonáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO, ENIC  a medzinárodnej siete Európskej únie, NARIC.

kontakt:

Ministerstvo školstva SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Informácie ohľadom uznávania akademického vzdelania, odbornej kvalifikácie a odkazy príslušné inštitúcie v krajinách EU/EHP na medzinárodnej úrovni nájdete: www.enic-naric.net

 

Zdroj: www.eures.sk

Foto: www.sxc.hu

Dátum poslednej úpravy 09. september 2009

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt