Portál Slovákov
v Británii

Britská ekonomika

img

Britská ekonomika

Britská ekonomika, ktorá je jednou z najvyšších v EÚ, prešla postupne výraznou reštrukturalizáciou, počas ktorej sa okrem iného znížil význam ťažkého priemyslu a významne narástol sektor služieb, najmä finančných. Londýn si drží miesto medzi globálnymi finančnými centrami.

Kráľovstvo sa vďaka príjmom z námorného obchodu a svojich kolónií stalo hospodárskou veľmocou už v 19. storočí. Priemyselný rozvoj napredoval vďaka technickým vynálezom a dostatku nerastných surovín (uhlie, ropa, zemný plyn, železná ruda, cín, olovo, medená ruda). Po vyčerpaní domácich energetických zdrojov a nerastných surovín (okrem uhlia, ropy, zemného plynu) sa priemysel presťahoval do prístavných miest.

V súčasnosti je Spojené kráľovstvo piatou najvýznamnejšou obchodnou veľmocou. Ekonomika Veľkej Británie zaznamenáva posledných osem rokov medziročný rast ekonomiky v priemere o takmer 3 % (priemer EÚ je 2,3 %). Medzi najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria spracovateľský priemysel (spracovanie uhlia a ropy), chemický priemysel a petrochémia. Významnú úlohu zohráva ťažké strojárstvo (zbrojárstvo) a kovospracujúci priemysel.

 

 

>

 

Spojené kráľovstvo zaujíma jedno z popredných miest v produkcii ocele, pričom popredné postavenie má aj vo výrobe dopravných prostriedkov (automobilky Rover, Daimler, Jaguar). Lodenice v prístavoch Liverpool, Glasgow, Belfast produkujú až 4 % celosvetovej produkcie tonáže lodí. Rozvinutý je aj elektrotechnický a elektronický priemysel (počítače, telekomunikačné prostriedky, mikroelektronika). Mestá Manchester, Edinburg a Belfast sú známe textilným priemyslom, výrobou vlny a syntetických vlákien.

Mierne podnebie a rozsiahle nížiny poskytujú Británii vynikajúce poľnohospodárske možnosti. Hlavným odvetvím poľnohospodárstva je chov hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce, ošípané, morky). V súlade s oceánskym podnebím sa na ornej pôde pestujú na severe zemiaky, raž, jačmeň a na juhu pšenica a zelenina.

Istý pokles zamestnanosti v súčasnosti zaznamenáva sektor lesníctva, poľnohospodárstva, rybolov a ťažobný priemysel. Na druhej strane najväčší nárast v zamestnanosti bol vo finančnom sektore, stavebníctve, distribúcii, hotelierstve a v sektore služieb spoločného stravovania. Podľa odhadov bude v nasledujúcich rokoch prevažovať nárast zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu a služieb. Nedostatok zamestnancov je aj v sektore stavebníctva, chýbajú aj učiteľstva, lekárnici a zdravotné sestry.

Pracovný týždeň trvá 48 hodín. Dovolenka minimálne 4 týždne. Priemerná mzda je 19,4 Eur. Pracovníci pracujúci v priemysle dostávajú mzdu týždenne. Väčšina ľudí zamestnaná v ostatných zamestnaniach dostáva mzdu na konci mesiaca. Pracovná zmluva môže byť ústna alebo písomná. Výška minimálnej mzdy nie je určená zákonom, pohybuje sa okolo 1 100 Eur.

  • miera nezamestnanosti - 5,2 %
  • miera zamestnanosti - 71,7 %
  • výška HDP na obyvateľa (v USD) - 20 870
  • výška HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (EU 15=100) - 105,1
  • podiel na tvorbe HDP - 2 % poľnohospodárstvo, 28 % priemysel, 70 % služby


Investície firiem zo Spojeného kráľovstva na Slovensku

S podielom 6,3 % na celkových  zahraničných investíciách SR  je Spojené  královstvo  6.  najväčším  investorom  v SR. Medzi  veľké  britské investície  v SR patria  Tesco  - Store, a.s., SLK Piešťany,  Aqua  City  Poprad,  Citybank, Slovalco, Shell Slovakia, Core Computer, VÚB Banka,  Slovenská  sporiteľňa,  Brown-Immo Slov  a.s.,  Sedwick  Slovakia  a.s.,  IMET  a.s., Topos  Továrniky  a.s.,  Juhocukor  Dunajská Streda, SEWS Slovakia, Smith Kline Beecham, Q-Chem a Horwich Sewing Slovakia a i.

Export zo Slovenska do Veľkej Británie

Vývoz slovenských tovarov a služieb zaznamenal v posledných rokoch výrazný nárast. Hlavné príčiny, ktoré ovplyvnili nárast exportu zo Slovenska do Veľkej Británie sú hospodársky rast Británie, parita GBP a eura,  znižovanie nákladov  rušením drahej miestnej výroby s väzbovými dodávkami z cenovo  výhodnejších  zdrojov,  konkurenčné ceny,  rozširujúca  sa  diverzifikácia  obchodnej výmeny.

Veľká Británia je dôležitým zahraničným partnerom pričom v r. 2008 sa umiestnila na 10. mieste z hľadiska výšky obratu obchodnej výmeny.

V r. 2008 došlo vzhľadom na globálnu finančnú a ekonomickú krízu k zmierneniu dynamiky rastu obchodnej výmeny medzi SR a UK v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Aj napriek tomu slovenský export do UK oproti r. 2007 vzrástol o 3,9 % a dovoz o 8,3 %. Obchodná bilancia medzi SR a UK dosiahla v r. 2008 výrazný prebytok vo výške 1 592,6 mil. EUR v prospech SR. Podiel vývozu do UK na celkovom exporte SR predstavoval výšku 4,75 % a podiel dovozu 1,35 %.

Je predpoklad, výrazné tempo rastu slovenského vývozu pred dovozom sa spomalí, keďže ekonomika UK sa prepadla do recesie, ktorá by mala trvať až do prvej polovice r. 2010. Značné riziko pre slovenský vývoz do UK predstavuje aj jeho komoditná štruktúra vo vzťahu k očakávanému vývoju britskej spotreby. Ide predovšetkým o priemyselnú produkciu (automobily, elektronika, oceľ, železo, ktorá už teraz je najviac postihnutá krízou.

V roku 2006 za zvýšil export SR do UK o 56% v porovnaní s rokom 2005. Hlavné komodity vývozu zo SR do UK sú osobné automobily, televízne prijímače, videofonické prístroje na záznam a reprodukciu, drôty a káble, sedadlá, stroje na automatické spracovanie údajov, snímače, časti a súčasti traktorov a automobilov atď. Hlavné komodity dovozu z UK do SR sú elektrónky a trubice, lieky, osobné automobily a iné motorové vozidlá, integrované obvody a mikrozostavy, časti a príslušenstvo motorových vozidiel atď.

V r. 2006 vzrástol celkový obrat na 2618 mil. USD, aktívna bilancia sa zvýšila oproti r. 2005 o takmer 130 mil. USD.

Dovoz zo Spojeného kráľovstva:  rozličné  tovary, polotovary a suroviny.

Investície Slovenska v Británii

Medzi najvýznamnejšie investície SR v SK patrí spoločný podnik US Steel Košice (UK) Limited s britskou firmou Future Steel Trading Ltd, ktorý vznikol v r. 1992/1993 s majetkovým podielom 50/50. Vo Veľkej Británii majú svoje investície aj Biotika a.s., Continental Matador Rubber s.r.o., J & T Finance Group a.s. a ďalšie spoločnosti. Vybrané slovenské podniky obvykle chcú prostredníctvom investícií zlepšiť svoje odbytové možnosti v zahraničí. Celý objem slovenských investícií smeroval do podnikovej a finančnej sféry.

Podmienky vstupu: Do Veľkej Británie môžu občania SR cestovať so slovenským pasom alebo občianskym preukazom.

Od 1. 5. 2004 garantuje EÚ občanom členských štátov slobodu pohybu a usadenia sa na území ktoréhokoľvek členského štátu, britská strana preto pri vstupe občanov SR nevyžaduje žiadne víza resp. iné povolenie na vstup.

Podmienky pobytu: Občania SR môžu na území SK podnikať, alebo sa venovať svojej živnosti bez akéhokoľvek povolenia na pobyt (v určitých prípadoch je potrebná licencia od britských úradov). V prípade zamestnania však je potrebná registrácia (Workers Registration Scheme) prostredníctvom pobočky Ministerstva vnútra SK v Sheffielde. Podrobné informácie sú k dispozícii na stránke www.workingintheuk.gov.uk.

Práca na území UK nepodlieha žiadnemu povoľovaciemu konaniu, občan SR je však povinný sa zaregistrovať (podrobné informácie je možné získať na internetovej stránke Ministerstva vnútra UK www.homeoffice.gov.uk).

Vodičský preukaz: Slovenský vodičský preukaz vám platí aj v Británii. Ak však zmeníte bydlisko a presťahujete sa do tejto krajiny, musíte si vymeniť aj vodičský preukaz.

Colné a devízové predpisy:

Do Veľkej Británie je možné doviezť potraviny z iných členských krajín EÚ v množstve, ktoré slúži na osobnú spotrebu.
Dovoz a preprava živých zvierat, rastlín a semien ako aj iného biologického materiálu do Spojeného kráľovstva je prísne kontrolovaný a zväčša podlieha dovoznému povoleniu a následnej fytokontrole, resp. karanténe až na dobu 6 mesiacov. Odporúča sa pred cestou konzultovať prípadné otázky s veľvyslanectvom UK v Bratislave.

Bezpečnostná situácia:

Všeobecná bezpečnosť je pomerne vysoká, a to aj vo väčších mestách. V ostatnom období však došlo k zhoršeniu bezpečnostnej situácie v Londýne, ktorý sa stal jedným z európsky cieľov teroristických útokov (k vážnym teroristickým útokom došlo začiatkom júla 2005, koncom júna 2007 sa podarilo zmariť resp. boli nevydarené teroristické útoky v Londýne a Glasgowe).

Najmä na vidieku je bezpečnostná situácia veľmi dobrá. V niektorých londýnskych štvrtiach prisťahovalcov a v East Ende si treba dať pozor aj vo dne, v Soho večer a v noci. Najčastejšie turistom kradnú peniaze a doklady, ale aj batožinu a vykrádajú autá. Veľmi prísne trestané sú vreckové krádeže a spreje. Dovoz omamných a psychotropných látok sa prísne trestá, podľa množstva a závažnosti je trest až 20 rokov alebo doživotný trest. Vzhľadom na opakované problémy dievčat au-pair, vyslanými slovenskými agentúrami, je k dispozícii núdzový stály telefón The Sapphiro Agency (01707 652 187)

 

Zdroj: www.euroinfo.gov.sk

Foto: TASR

 

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt