Portál Slovákov
v Británii

Pred odchodom do Anglicka

img

Pred odchodom do Anglicka - Veľkej Británie.

Na čo všetko treba pomyslieť, kým opustíte Slovensko.

Našli ste si prácu alebo sa chystáte cestovať, žiť, študovať alebo stráviť dôchodok v zahraničí a nie je vám jasné čo všetko musíte vybaviť? Behanie po úradoch môže byť stresujúce, no s dobrých plánom a časovým rozvrhnutím by ste to mohli zvládnuť za pár týždňov. My vám poradíme, na čo by ste mali pamätať a aké formality by ste si vy a vaši rodinní príslušníci mali splniť predtým, než odídete do hostiteľskej krajiny.

Zoznam dokumentov, ktoré si so sebou zobrať

 • Uistite sa, či máte platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, občiansky preukaz a/alebo cestovný pas všetkých rodinných príslušníkov, ktorí vás budú sprevádzať.
 • Zistite si, aké povolenia (v súvislosti s pobytom a prácou) sa na vás vzťahujú na území štátu, v ktorom chcete žiť a pracovať.
 • Výpis z registra trestov (niektoré organizácie by mohli tento doklad požadovať kvôli výkonu práce).
 • Akékoľvek právne doklady potvrdzujúce váš osobný stav.
 • Ak ste sa rozhodli pracovať v inej krajine zabezpečte si pracovnú zmluvu ešte predtým ako vycestujete – overte si pracovné podmienky, výšku vyplácanej mzdy, spôsob vyplácania mzdy, platenie povinných odvodov, miesto výkonu práce, druh práce, dĺžku pracovného pomeru a pod.
 • Originály pracovných zmlúv, ktoré potvrdzujú vaše skúsenosti v odbore (činnosť a dĺžku) vrátane, ak je to potrebné, zmluvu, na základe ktorej v súčasnosti pracujete.
 • Originály diplomov a odborných certifikátov, ktoré osvedčujú vašu odbornú kvalifikáciu
 • Zistite si, či je potrebné nostrifikovať vašu kvalifikáciu na území štátu, v ktorom chcete vykonávať prácu podľa svojej odbornosti
 • Vodičský preukaz, ktorý platí aj na území vybranej krajiny
 • Fotografie zo súčasnosti (veľkosti pasu)
 • Zabezpečte si jazykové a úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácií


 
Formality, ktoré je potrebné splniť

Informujte všetky príslušné inštitúcie o vašom odchode do zahraničia (banky, úrady, pošta...). Majte na zreteli, že si musíte plniť oznamovaciu povinnosť voči inštitúciám ako je zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa pri odchode do zahraničia.

 • Uistite sa, že či má vaša rodina, vaši priatelia a všetky dôležité inštitúcie na vás nový kontakt a zároveň si zabezpečte, aby vám bola zasielaná pošta na novú adresu.
 • Zoberte si so sebou dostatočné množstvo finančných prostriedkov na prvý mesiac živobytia v cieľovej krajine a na návrat domov.
 • Pokúste sa zabezpečiť si ubytovanie ešte pred odchodom do cieľovej krajiny, príp. rezervovať si hotelovú izbu. Buďte pripravení na požiadavku zaplatiť zálohu na niekoľko mesiacov dopredu.
 • Zarezervujte si cestovný lístok alebo letenku v dostatočnom časovom predstihu.

 

Sociálne zabezpečenie

Súčasťou vybavenia je prihlásenie sa do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny. V mnohých štátoch EÚ je registrácia do sociálnych fondov povinná. Na to, aby bola zabezpečená medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, sa používajú v rámci Európskej únie tzv. E formuláre. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie práva na dávky. Ešte pred odchodom zo SR je vhodné vyžiadať si tlačivá od príslušných úradov – Sociálna poisťovňa. Tie potom treba predložiť v inštitúcii príslušnej podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu. Na účely započítania doby zamestnania (poistenia) v zahraničí je dôležité vedieť, či má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení so štátom EÚ v ktorom má byť vykonávané zamestnanie alebo takúto zmluvu uzatvorenú nemá.
Séria dôležitých formulárov

 • E 200 – výpočet a vyplácanie dôchodkov
 • E 300 – potvrdenie práva na dávky v nezamestnanosti
 • E 400 – potvrdenie práva na rodinné dávky
 • E 500 – oznámenie o registrácii pracovníka
 • E 600 – výmena informácií o príjme


 
Zdravotná starostlivosť

 • Keď v členskom štáte EÚ, v ktorom sa zdržiavate len dočasne, náhle ochoriete alebo budete mať nehodu, vy alebo členovia vašej rodiny máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Pred cestou je však nevyhnutné navštíviť príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá vydá potvrdený predpísaný formulár E 106 SK, E 109 SK, E 120 SK, E 121 SK, E 112 SK, atď. tzv. nárokové doklady. Na základe týchto formulárov máte nárok na krytie nákladov na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu slovenskou zdravotnou poisťovňou poskytnutú v mieste bydliska, tento nárok sa vzťahuje aj na vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Podľa vlastnej konkrétnej situácie by ste mali požiadať o nasledujúce formuláre:

E 106 SK formulár:

 • Ak bývate na území iného členského štátu a vraciate sa najmenej jedenkrát do týždňa domov.
 • Ak pracujete v inom členskom štáte, naďalej bývate v SR a pravidelne sa nevraciate do SR.
 • Ak pracujete v inom členskom štáte, ale pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa sa vraciate na Slovensko.

E 121 SK formulár:

 • Pokiaľ poberáte dôchodok zo sociálneho zabezpečenia SR a bývate v inom členskom štáte, prípadne sa tam chystáte presťahovať, pričom nemáte nárok na dôchodok v štáte bydliska a ani tam nepracujete. Tento formulár vypĺňa aj Sociálna poisťovňa.
 • Pokiaľ poberáte dôchodok z členského štátu EÚ/EHP a bývate v SR máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na území SR na náklady štátu, odkiaľ poberáte dôchodok. Podmienkou je, že nepoberáte dôchodok ani nevykonávate zárobkovú činnosť aj v SR.

E 120 SK formulár:

 • Ak bývate už v inom členskom štáte alebo sa tam chystáte presťahovať a v SR ste požiadali Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku.
 • Pokiaľ ste boli zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný v inom členskom štáte, odkiaľ žiadate o dôchodok a bývate v SR.

E 109 SK formulár:

 • Ak pracujete v SR a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci bývajú v inom členskom štáte.

E 112 SK formulár:

 • So súhlasom svojej zdravotnej poisťovne môžete v určitých prípadoch čerpať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte i v prípade, že ste ochoreli už na území SR.
 • Pre uľahčenie poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti sa oplatí mať Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia, ktorým potvrdzujete, že patríte do systému zdravotného poistenia v nejakom členskom štáte a ktorý zároveň umožňuje dostať okamžitú zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej sa dočasne zdržiavate. Preukaz je vhodný na krátkodobé cesty, dovolenky, služobné cesty, brigády, stáže... Vydávajú ho iba zdravotné poisťovne a poskytovatelia verejného zdravotného poistenia (Apollo, VšZP,...).
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátov si vyžaduje hradenie spoluúčasti priamo poistencom, z toho dôvodu môže byť od vás vyžadovaná platba v hotovosti. Ak sa chcete vyhnúť hradeniu spoluúčasti odporúčame vám uzavrieť pred odchodom komerčné poistenie.
 • Zistite si vopred, v ktorých inštitúciách na území cieľovej krajiny sa musíte zaregistrovať.
 • Ak užívate lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo ak trpíte chronickým ochorením, nezabudnite navštíviť pred odchodom vášho lekára.

 

Zdroj: www.eures.sk

Foto: sxc.hu

Dátum poslednej úpravy 09. september 2009

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt