Portál Slovákov
v Británii

Krajanská problematika

Krajanská problematika

Slovensko patrí k tým európskym krajinám, ktoré v dôsledku dlhodobej a masovej emigrácie v minulosti stratili značnú časť obyvateľstva a kde emigrácia najmä mladšej časti obyvateľstva aj v súvislosti s integračnými a globalizačnými trendmi naďalej pokračuje. V súčasnosti podľa viacerých štatistík a odhadov žije v zahraničí viac ako 2 milióny osôb slovenského pôvodu.

Tento fakt sa odrazil aj v Ústave Slovenskej republiky, v čl. 7a, kde sa štát zaväzuje podporovať národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporovať ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou.


Zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

V legislatívnej oblasti krajanskú problematiku upravuje Zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí z 23.9.2005, ktorý nahradil predchádzajúci Zákon č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch..
Zákon upravuje vzťahy SR s našimi krajanmi a občanmi trvalo žijúcimi v zahraničí, oblasti štátnej podpory pre krajanov a ich organizácie v zahraničí, zásady poskytovania dotácií, postavenie a práva krajanov v SR a pôsobnosť jednotlivých orgánov štátnej správy v oblasti krajanskej problematiky. Umožňuje tiež vydávanie tzv. osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí.

Na základe vyššie uvedeného zákona bol od 1.1.2006 zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len Úrad), ako centrálnu inštitúcia štátnej správy pre túto oblasť.
Úrad, ktorý je gestorom krajanskej problematiky spolupracuje s rezortmi a inštitúciami podieľajúcimi sa na starostlivosti SR o Slovákov žijúcich v zahraničí ako sú Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo školstva SR či Matica slovenská. Od septembra 2006 sa krajanskou problematikou zaoberá aj Komisia NR SR pre Slovákov v zahraničí.

Vydávanie osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe zákona vykonáva aj agendu vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí, ktorú prevzal v priebehu roku 2006 od Ministerstva zahraničných vecí SR. Od 1.1.2008 preberá z Konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí aj evidenciu držiteľov preukazov zahraničného Slováka, pričom platnosť týchto preukazov zaniká k 1. 8. 2007.
Tzv. osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí nahradili od 1.1.2006 dovtedy vydávané preukazy zahraničného Slováka. Nové osvedčenia sú vydávané pre konkrétny účel pre uplatnenie si práv alebo výhod pri pobyte na území SR ustanovených osobitnými predpismi.


Pôsobnosť Ministerstva zahraničných vecí SR v krajanskej oblasti

Ministerstvo zahraničných vecí SR ako jeden z hlavných orgánov ústrednej štátnej správy sa podieľa na tvorbe a výkone štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. V tejto oblasti spolupracuje najmä s gestorom - Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvom školstva, Ministerstvom kultúry a Ministerstvom vnútra SR. Spoluprácu s krajanmi zabezpečuje a riadi najmä prostredníctvom zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a slovenských inštitútov v zahraničí. Problematiku v rámci rezortu koordinuje Odbor kultúrnej diplomacie (OKUD).


Podpora vlády SR Slovákom žijúcim v zahraničí

Pre krajanov vláda SR poskytuje každoročne dotácie formou grantového systému pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde sa krajania a krajanské organizácie môžu uchádzať o podporu svojich projektov. Informácie o podmienkach podávania žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty v tejto oblasti sú uverejnené na internetovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – www.uszz.sk.

Ďalej vláda SR každoročne poskytuje pre krajanov vládne štipendiá na riadne VŠ alebo doktorandské štúdium v SR. Žiadosti o poskytnutie takýchto štipendií je potrebné prostredníctvom ZÚ resp. GK SR zaslať na MŠ SR najneskôr do 7. júna príslušného kalendárneho roku.

Každoročne sa organizujú na Slovensku počas letných mesiacov aj jazykovo-odborné pobyty pre slovakistov z celého sveta Studia Academica Slovaca (SAS), ako aj jazykové pobyty a tábory pre deti krajanov.

MŠ SR v spolupráci s MZV SR zabezpečuje aj vysielanie lektorov slovenského jazyka a literatúry na univerzity v zahraničí a učiteľov slovenského jazyka na školy s vyučovaním slovenského jazyka a literatúry v zahraničí.

 

Zdroj: www.mzv.sk

Dátum poslednej aktualizácie 27. septembra 2009

Váš email:
Email Vášho priateľa:
Vaše meno:
Overovací kód:
Pre zobrazenie nového kódu stlačte F5.

Copyright © 2023 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt