Portál Slovákov
v Británii

Bezplatná Inzercia - Hľadaj v inz. prácePridať inzerát

Tvorime ekologický globálny projekt. (0)

Dátum pridania: Friday 10 February 2012| Prezreté: 3758krát | Location:
Zamestnávateľ: Sprostredkovateľ | Pracovný pomer: Stály| Hodiny: Plný úväzok| Na hodinu:
Telefón: 00421/905169706| E-mail: simko@projectffi.com |
www: http://www.discoverffi.com

Chcete pracova? aby ste prežili?
???,
alebo ma? príležitos? pracova? aby ste žili???
???

Globálny ekologický projekt FFi, ktorý momentálne zabezpe?ujeme pre oblas? strednej Európy, Vám dáva možnos? podie?a? sa osobne na tomto projekte a zabezpe?i? si dlhodobý,
stabilný príjem a tak isto ma? možnos? dosiahnu? lukratívne pracovné pozície s príslušnými finan?nými ohodnoteniami.

Projekt FFi:
Projekt zabezpe?uje unikátnu technológiu, ktorá bola uvo?nená z Americkej armády pre komer?ný svet.
Táto patentovaná technológia šetrí 20% na pohonných hmotách a znižuje emisie o viac ako 90% v každom spa?ovacom motore.
Stále drahšie pohonné hmoty patria v sú?asnosti medzi hlavné výdavky rodinného rozpo?tu a vieme,
že globálne otep?ovanie ohrozuje nás všetkých,
ale najmä kvalitu života našich budúcich generácii.

Pá?ilo by sa Vám profitova? v?aka všetkým tým ?u?om, ktorý by sami šetrili až 20% na výdavkoch za PHM?
Vy by ste takto zárove?:
• výrazne prispievali k odstráneniu škodlivých emisií z dopravy,
• nazbierali za krátky ?as mnoho úžasných skúseností a spoznali nových priate?ov,
• pracovali pre spolo?nos?, ktorá okrem realizácie globálneho projektu prispieva aj Filantropickým zameraním vo svete,
• osobnostne a kariérne rástli od prvého d?a,
• mali podporu najsilnejšieho tímu v Európe a slobodu v rozhodovaní: kde, s kým, kedy a ako budete pracova?.
• dostávali výplatu každé 2 týždne
• ........ a mnoho ?alšieho.


Postup pre za?atie:
Globálny ekologický projekt FFi dosiahol v rekordnom ?ase neuverite?né celosvetové rozmery a je najvä?ším ekologickým projektom svojho druhu vo svete.
Projekt má vlastné celosvetové vysielanie naživo v najrozšírenejších svetových jazykoch vrátane Sloven?iny. Základné a nevyhnutné informácie o projekte,
technológii a pracovnej príležitosti sa dozviete práve po?as tohto krátkeho 30 minútového živého vysielania na ktoré Vám zadarmo zarezervujeme ú?as?.
Veríme že ako pre nás tak aj pre Vás je dôležitá úplnos? a jasnos? informácií, preto si po?as vysielania môžete zapísa? prípadné otázky a nejasnosti,
ktoré Vám ochotne zodpovieme, aby ste sa mohli rozhodnú? pre prípadnú spoluprácu.
(Ú?as? na vysielaní je vyhradená špeciálne len pre pozvaných.
Po?et rezervácií je limitovaný z organiza?ných dôvodov. Ú?as? na vysielaní má informa?ný charakter a k ni?omu Vás nezaväzuje.)

Vaše predpoklady:

Pracovné: Prax, skúsenosti a zru?nosti sú vašou výhodou.
Jazykové: Znalosti jazykov môžu by? ve?kou výhodou.

Kontaktujte nás telefonicky oh?adne ú?asti na vysielaní globálneho ekologického projektu.
Prípadne nám pošlite správu s textom: "Mám záujem o rezerváciu na vysielanie globálneho projektu"
a pripojte kontaktné údaje (meno a priezvisko, Mailovú adresu, telefónne ?íslo), aby sme Vás mohli nasmerova? na stránku vysielania a previes? jednoduchým prihlásením.
(Vaše kontaktné údaje nebudú nikde zverej?ované, nebudú Vám odosielané žiadne nevyžiadané informácie a nebudú nikde dlhodobo uchovávané.
Tieto údaje sú ur?ené výhradne pre organizátorov vysielania)

Kontaktná osoba: Vladimir Šimko (manažér globálneho projektu FFi)

Copyright © 2024 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt