Portál Slovákov
v Británii

Podujatia

Popis:

V I A N O Č N Á   P O H Ľ A D N I C A
VII. MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

 

Š T A T Ú T   S Ú Ť A Ž E - Slovenské deti žijúce v Británii sa môžu zapojiť

Vyhladovateľ a organizátor:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s partnerskými organizáciami v Poľskej republike.

Poslanie a ciele súťaže:

·         Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, ako i umelecké prístupy  navzájom, ako i s pohľadom odbornej poroty,

·         dávať priestor prezentácii výtvarnej tvorby, priblížiť tvorbu vo vyhlásenej téme verejnosti,

·         objavovať výtvarné talenty,

·         prostredníctvom výtvarnej tvorby prezentovať vianočné zvykoslovie

·         vytvárať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám.

 

Téma výtvarných prác:

Vianoce, vianočné prírodné, zvykoslovné, biblické motívy.

Termíny:

Výtvarná súťaž je vyhlásená k 15. 9. 2010, uzávierka zasielania prác je k 15. 11. 2010. Do 1. 12. 2010 budú práce vyhodnotené. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2010 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.

 

Zásady účasti:

Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov. Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5 (pohľadnica), jeden autor môže zaslať maximálne dve práce, na základných a základných umeleckých školách  odporúčame urobiť predvýber prác pedagógmi. Súťaž je neanonymná, každý autor na rubovú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov školy; meno a priezvisko vyučujúceho. Organizátori súťaže súťažné práce nevracajú. Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj zverejnenie formou propagačných materiálov. Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 15. 11. 2010 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Súťažné kategórie:

ŠKOLA: materské školy, základné školy, stredné školy, špeciálne školy,  základné umelecké školy

VEK:  5 - 7 rokov, 8 - 11 rokov, 12 - 15 rokov

TECHNIKA: maľba, kresba, grafika a počítačová grafika, kombinovaná technika

 

Hodnotenie a ocenenie prác:

Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú medzinárodnú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a hodnotné vecné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Ocenení detskí tvorcovia budú pozvaní na dvojdňový výtvarný a remeselný workshop, ktorý sa uskutoční v mesiaci december 2010 v Dolnom Kubíne. Pobytové náklady uhrádza vyhlasovateľ súťaže. K výstave bude vydaný katalóg.

 

Kontakt a bližšie informácie:

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, tel. 00421 43 5864978, vytvarnictvo@osvetadk.sk


 

 

Copyright © 2022 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt