Portál Slovákov
v Británii

Podujatia

Popis:

V I A N O Č N Á   P O H Ľ A D N I C A
VI. MEDZINÁRODNÁ DETSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

 

Š T A T Ú T   S Ú Ť A Ž E - Slovenské deti žijúce v Británii sa môžu zapojiť

Vyhladovateľ a organizátor:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v spolupráci s partnerskými organizáciami na Slovensku, v Českej, Poľskej a Maďarskej republike.

Poslanie a ciele súťaže:

  • Konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, ako i umelecké prístupy  navzájom, ako i s pohľadom odbornej poroty,
  • dávať priestor prezentácii výtvarnej tvorby, priblížiť tvorbu vo vyhlásenej téme verejnosti,
  • objavovať výtvarné talenty,
  • prostredníctvom výtvarnej tvorby prezentovať vianočné zvykoslovie
  • pestovať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám.

V minulom roku súťaž oboslalo viac ako 6800 autorov zo šiestich štátov Európy, posúťažná výstava bola nainštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.

Téma výtvarných prác:
Vianoce, vianočné prírodné, zvykoslovné, biblické motívy.

Termíny:
Výtvarná súťaž je vyhlásená k 1. 9. 2009, uzávierka zasielania prác je k 20. 11. 2009. Do 1. 12. budú práce vyhodnotené. Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. To sa uskutoční v decembri 2009 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku, Českej republike a Maďarsku.

Zásady účasti:
Súťaže sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.
Do súťaže môžu byť prihlásené súťažné práce s maximálnym rozmerom formátu A5 (pohľadnica), jeden autor môže zaslať maximálne dve práce, na základných a základných umeleckých školách  odporúčame urobiť predvýber prác pedagógmi.

Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; adresa autora; názov školy; meno a priezvisko vyučujúceho.

Organizátori súťaže súťažné práce zaslané do súťaže vracajú iba na vyžiadanie.

Zaslaním práce dáva autor práce svoj súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj zverejnenie formou propagačných materiálov.

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 20. 11. 2009 na adresu: Oravské osvetové stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika. Práce zaslané alebo doručené po tomto termíne nemusia byť akceptované.

Súťažné kategórie:
VEK:  5 - 6 rokov, 7 - 11 rokov, 12 - 15 rokov
TECHNIKA: maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika - koláž, počítačová grafika

Hodnotenie a ocenenie prác:
Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú medzinárodnú odbornú porotu, ktorá po prezretí prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a hodnotné vecné ceny. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť.

Kontakt a bližšie informácie:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, tel. 00421 43 5864978, vytvarnictvo@osvetadk.sk

Copyright © 2022 SlovakCentre. Všetky práva vyhradené, prevádzkuje mediaTOP

Hore / O nás / Registrácia / Reklama / Kontakt