Travel Slovakia

Štúdium v Anglicku

img

Štúdium v Anglicku - Veľkej Británii

Obsah článku:

 

Školská dochádzka

V Spojenom kráľovstve je bezplatná a povinná pre všetky deti vo veku medzi 5 a 16 rokmi (v Severnom Írsku od 4 do 16 rokov). Vzdelávacie sústavy sa v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku navzájom líšia.

Rodičia alebo opatrovníci musia zabezpečiť školskú dochádzku pre svoje deti, ktoré majú do školy chodiť načas a po celý rok. V opačnom prípade môžu byť rodičia alebo opatrovníci postihovaní.
V niektorých kútoch krajiny sa ponúkajú aj bezplatné materské školy pre deti staršie ako 3 roky. Na väčšine územia Spojeného kráľovstva sa vzdelávanie rozdeľuje na dve časti, primárnu (základnú) a sekundárnu (strednú). Na niektorých miestach jestvuje aj systém vyšších základných škôl (“middle-school“). V Anglicku a Walese trvá primárna časť je určená pre vek od 5 do 11 rokov, v Škótsku od 5 do 12 rokov a v Severnom Írsku od 4 do 11 rokov, zatiaľ čo sekundárna časť trvá až do veku 16 rokov. V tomto veku si mladí ľudia môžu vybrať a buď školskú dochádzku ukončia alebo pokračujú ďalej až do veku 17 alebo 18.

O podrobnostiach o miestnych školách sa môžete informovať na webovej stránke alebo z vášho miestneho strediska pre vzdelávanie local education authority office. Adresu a telefónne čísla miestnych vzdelávacích inštitúcií nájdete tu.

 

>

 

Základné školy

Školy sú zvyčajne zmiešané pre chlapcov aj dievčatá a zvyčajne sú blízko pri mieste bydliska detí. Deti sú radi v tej istej skupine a s tým istým učiteľom celý deň. Školy nabádajú rodičov v pomoci svojim deťom pri učení a hlavne s čítaním a písaním.

 

Stredné školy

Keď deti dovŕšia vek 11 rokov (v Škótsku 12 rokov), idú na strednú školu. Zvyčajne by to mohla byť škola, ktorá je najbližšie k ich bydlisku, ale rodičia v Anglicku a Walese môžu uprednostniť inú školu. V niektorých oblastiach môže byť ťažké dostať miesto v preferovanej škole a rodičia často posielajú žiadosti do viacerých škôl, aby svojim deťom nejaké miesto predsa len zaistili. V Severnom Írsku si viaceré školy vyberajú svojich budúcich žiakov prostredníctvom testu, ktorý sa píše vo veku 11 rokov. Ak preferovaná škola má dostatok miest, dieťa sa na ňu dostane. Ak je počet miest nedostatočný, deťom škola ponúkne miesta podľa dispozícií školy o prijímaní študentov. Tieto predpisy sa v jednotlivých územiach značne líšia.

Stredné školy sú väčšie ako základné. Väčšina z nich je pre obe pohlavia, niekde však jestvujú aj školy osobitne pre chlapcov a pre dievčatá. Informácie o školách vám podá miestny úrad pre vzdelávanie vo vašom území. Tiež sa dozviete, ktoré školy majú ešte voľno a ako môže ešte niekoľko detí dostať miesto, keď je voľných už len málo miest a prečo niektoré deti toto miesto nedostanú. Ďalej sa dozviete, ako sa treba prihlásiť na strednú školu.

 

Náklady

V Spojenom kráľovstve je vzdelávanie na štátnych školách bezplatné, ale rodičia musia deťom kúpiť školské uniformy a odev na športovanie. Osobitne sa dopláca na hodiny hudby a školské výlety. Rodičia s nižšími príjmami môžu dostať finančnú výpomoc na tieto výdaje a tiež aj na školské stravovanie. Rady môžete získať na stránke miestneho úradu pre vzdelávanie local education authority alebo v poradenskej kancelárii pre obyvateľstvo Citizens Advice Bureau.

 

Cirkevné a iné náboženské školy

Niektoré základné a stredné školy v Spojenom kráľovstve sú prepojené na anglikánsku alebo na rímsko-katolícku cirkev. Nazývajú sa náboženské školy. V niektorých miestach sú aj moslimské, židovské či sikské školy. V Severnom Írsku sa niektoré školy nazývajú Integrované školy. Niektoré školy sa orientujú na zbližovanie detí rôzneho náboženského vyznania. Informácie o náboženských školách sú dostupné na miestnom úrade pre vzdelávanie.

 

Nezávislé školy

Nezávislé školy sú súkromné. Tieto štát neprevádzkuje a ani na ne neprispieva. Nezávislé stredné školy sa často nazývajú internátnymi strednými školami. V Spojenom kráľovstve existuje okolo 2 500 exkluzívnych internátnych škôl. Navštevuje ich asi 8% detí. V internátnych školách musia rodičia platiť všetky náklady na vzdelanie dieťaťa. Niektoré internátne školy ponúkajú aj štipendiá, ktoré vykryjú niektoré alebo aj všetky náklady na vzdelávanie.

 

Učebné osnovy

Všetky štátne základné a stredné školy v Anglicku, Walese a Severnom Írsku dodržiavajú národné učebné osnovy. Tieto obsahujú anglický jazyk, matematiku, prírodné vedy, výtvarnú a technickú výchovu, informačné a komunikačné technológie (ICT), dejepis, zemepis, moderné cudzie jazyky, umeleckú výchovu a dizajn, telocvik (PE) a občiansku náuku. Vo Walese sa deti učia po welsky.
Niektoré základné školy vedú celé vyučovanie vo welskom jazyku. V Škótsku sa deti učia podľa rozsiahlych osnov, ktoré predpisuje štát. Školy musia podľa zákona poskytovať aj náboženskú výchovu všetkým žiakom. Rodičia však môžu deti z tohto vyučovania odhlásiť. Hodiny náboženstva majú kresťanské základy a tiež sa učia aj o iných náboženstvách.

 

Hodnotenie

V Anglicku sa osnovy rozdeľujú na 4 časti, nazývané “kľúčové časti” (Key Stages). Po každej časti sa dieťa podrobí skúškam. Skúšky z jednotlivých kľúčových častí (tiež sa označujú “SAT”) sa konajú vo veku 7, 11 a 14 rokov. V 16 rokoch zvyčajne absolvujú Všeobecnú skúšku zo stredoškolského vzdelania (General Certificate of Secondary Education – GCSE) vo viacerých predmetoch, hoci niektoré školy tiež ponúkajú potvrdenie o kvalifikácii. Vo veku 18 rokov tí študenti, ktorí ostali na škole, môžu dosiahnuť stupeň AGCE (čo znamená vyšší stupeň vzdelania „A“). O národných učebných osnovách sa viac dozviete tu.


Vo Walese sa školy riadia welskými národnými osnovami, ale zrušili skúšky pre deti vo veku 7 a 11. Učitelia vo Walese však naďalej musia hodnotiť prospech a výsledky 7- a 11-ročných detí.


V Škótsku sa osnovy rozdeľujú na dve fázy. Prvá fáza je určená pre deti od 5 do 14 rokov.  Táto fáza má 6 stupňov hodnotenia – od A do F. Počas tejto fázy sa nerobia v skupine žiadne skúšky. Učitelia skúšajú jednotlivých žiakov, keď dospejú ku koncu fázy. Mladí ľudia od 14 do 16 rokov robia štandardnú skúšku. Po dovŕšení 16. roku môžu študovať na troch úrovniach: strednej, vyššej alebo pokročilej. V Škótsku by sa zanedlho mali zaviesť jednotné osnovy pre všetkých žiakov od 3 do 18 rokov. Nazývajú sa „A Curriculum for Excellence”. Viac informácií môžete nájsť na: http://www.acurriculumforexcellencescotland.gov.uk/

 

Pomoc s angličtinou

Pokiaľ nie je angličtina pre vaše dieťa materinským jazykom, škola môže zariadiť jazykové doučovanie špeciálnymi učiteľmi zo školy EAL (English Additional Language) pre angličtinu ako ďalší jazyk.

 

Vzdelávanie pre budúce povolanie

Výchovné poradenstvo dostávajú všetci žiaci od veku 14 rokov. Ďalšie rady tiež možno dostať z národnej služby pre mladých “Connextions”: telefón 080 800 13219, alebo: http://www.connexions-direct.com/ v Anglicku. Vo Walese ponúka “careers Wales” rady okolo povolania pre deti od 11 rokov. Ďalšie informácie nájdete na: http://www.careerswales.com/ alebo na telefónnom čísle 0800 100 900.

V Škótsku sa výchovné poradenstvo, služby a pomoc poskytuje deťom v ktoromkoľvek veku a fáze vzdelávania. Ďalšie informácie získate na: http://www.careers-scotland.org.uk/ alebo na telefónnom čísle 0845 8 502 502.

 

Rodičia a škola

Mnohí rodičia sa angažujú v škole, kam chodia ich deti. Rodičia majú vyhradené miesta v správnych orgánoch školy. Tieto orgány rozhodujú o tom, ako sa bude škola uberať ďalej a o jej správe a tiež podávajú každý rok správu o činnosti školy. V Škótsku môžu byť rodičia členmi školských orgánov alebo rodičovských rád.

Školy musia byť otvorené 190 dní v roku. O dátumoch vyučovacích období rozhoduje správny orgán školy alebo miestny orgán pre vzdelávanie. Deti musia školu navštevovať celý školský rok. Od rodičov alebo opatrovníkov sa očakáva, že v prípade neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní budú školu informovať. Všetky školy požiadajú rodičov, aby podpísali so školou dohodu (home-school agreement). Je to vlastne zoznam vecí, ktoré sa zaviaže škola a rodičia či opatrovníci vykonávať, aby sa dieťaťu zabezpečilo dobré vzdelanie. Všetci rodičia dostávajú každý rok vysvedčenia o prospechu svojich detí. Majú však aj možnosť vybrať sa do školy za učiteľmi svojich detí a informovať sa o prospechu priamo u nich.

 

Ďalšie vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Vo veku 16 rokov môžu žiaci buď školskú dochádzku ukončiť alebo ostať v škole ďalej a ukončiť ju skúškou „A“ (v Škótsku „vyšším stupňom“) ako prípravu na univerzitné štúdium. Niektorí mladí ľudia volia návštevu vyššej strednej školy pre ďalšie vzdelávanie (FE), aby si opravili zámky zo skúšok, alebo aby získali ďalšie schopnosti pre svoje budúce povolanie. Mnohé kurzy sú bezplatné až do veku 19 rokov. Mladí ľudia z rodín s nízkymi príjmami môžu dostať finančnú podporu na štúdium, keď končia školskú dochádzku v 16 rokoch. Táto podpora sa volá Education Maintenance Allowance (EMA). Informácie môžete získať na miestnej vyššej škole alebo na: http://www.dcsf.gov.uk/

Školy pre ďalšie vzdelávanie tiež ponúkajú kurzy pre dospelých nad 18 rokov. Sú tam aj kurzy, pre tých, ktorí si chcú zlepšiť svoju angličtinu. Tieto kurzy sa nazývajú ESOL (English for Speakers of Other Languages). Ďalšie kurzy sú pre tých, ktorí hovoria po anglicky a ktorí si potrebujú zlepšiť svoju gramotnosť a znalosť základných počtových úkonov, a tiež pre takých, ktorí chcú získať ďalšie schopnosti pre svoje zamestnanie. Kurzy ESOL courses sú dostupné v obecných školiacich strediskách. Keďže je o ne vysoký záujem, niekedy sa môže stať, že sa dostanete na zoznam čakateľov. V Anglicku a Walese sa vyššie uvedené kurzy tiež nazývajú Skills for Life courses. Ďalšie informácie dostanete na škole alebo v knižnici local library alebo na learndirect, tel. číslo 0800 101 901. Vyskúšajte aj Free English kurzy online.
Mnohí mladí ľudia sa vzdelávajú a učia śa niečomu novému alebo sa venujú koníčku a stretávajú tam nových ľudí. Vyučovanie je veľmi rozmanité, siaha od športu po hru na hudobný nástroj či výučbu cudzieho jazyka. Podrobnosti zvyčajne získate v miestnej knižnici, škole či vzdelávacom stredisku pre dospelých.

 

Univerzitné štúdium

Dnes univerzitu navštevuje viac študentov ako v minulosti. Mnohí prichádzajú po ukončení stupňa A (či “vyššieho” v Škótsku) ako 18-roční, ale tiež je možné začať univerzitné štúdium neskôr. Dnes väčšina študentov v Anglicku, Walese a Severnom Írsku musí prispievať na školné a platiť si výdaje na živobytie. V Škótsku školné nejestvuje, ale po skončení štúdia na univerzite musia niekdajší študenti splácať časť nákladov na štúdium v splátkach nazývaných "endowment". Dnešné univerzitné školné môže dosahovať až £3 225 ročne, ale študenti naň nemusia prispievať vopred ani počas štúdia, ale až po ukončení štúdia. Informácie o financovaní denného štúdia pre študentov z EÚ získate tu, alebo pre úplné informácie o financovaní štúdia na univerzite navštívte stránku: http://www.direct.gov.uk/. Všeobecne platí, že študent z EÚ má právo na pôžičku aby si pokryl školné poplatky a ak žil v Británii viac ako tri roky, mal by mať právo aj na pôžičku na pomoc platenia životných a iných nákladov. Viac sa dočítate tu. Pozrite si aj stránku Student loan.

Študent začne splácať student loan až po ukončení štúdia od apríla ďalšieho roku, kedy začína nový finančný rok, ale iba v prípade ak zarobí viac ako £15 000 ročne. Splácať bude 9% z toho čo zarobí nad £15 000. Príklad: ak zarobí £18 000 ročne (čo je priemer pre absolventov) bude splácať 9% z £18 000 - £15 000, čiže 9% z £3 000, čo sa rovná zhruba £5,95 za týždeň. Viac info tu.

Niektoré sociálne slabšie rodiny poberajú pomoc pri platení školného. Táto pomoc sa volá grant. Ďalšiu pomoc poskytujú tiež univerzity vo forme štipendií. Väčšina študentov dostáva nízko úrokovanú študentskú pôžičku z banky. Z tejto si platia všetky svoje životné náklady počas univerzitného štúdia. Keď študent štúdium dokončí a začne pracovať, musí túto pôžičku splatiť. Ďalšie informácie o tom, ako si podať prihlášku na univerzitu pozrite si stránku UCAS.

Pozrite si hodnotenie britských univerzít podľa odborov tu.

Ďalšie zaujímavé linky:
http://uk.internationalstudent.com/
http://www.ukstudy.com/
http://www.graduateuk.com/
http://www.prospects.ac.uk/

 

Zdroj:

Ministerstvo vnútra: Life in the United Kingdom, A Journey to Citizenship, 2nd edition

Foto: www.sxc.hu

Posledná aktualizácia: november 2009

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact