Travel Slovakia

Prácovný čas, dovolenka a iné

Prácovný čas, dovolenka, odbory v Anglicku - vo Veľkej Británii

Obsah článku:

 

Práva vzhľadom na pracovný čas

Tieto pokrývajú pracovné prestávky, dovolenky a platenie počas dovolenky, nočnú prácu a koľko hodín môžete pracovať každý týždeň. Existujú brožúrky pokrývajúce tieto práva, ktoré môžete dostať cez linku TUC (Rady odborových zväzov) Know Your Rights (Poznajte svoje práva) na 0870 600 4 882

Pracovné prestávky

Máte právo na pracovnú prestávku 20 minút, keď Váš pracovný deň je dlhší ako šesť hodín. Keď je Vám ale pod 18, máte právo na 30-minútovú prestávku po štyroch a pol hodinách.

Dovolenka

Máte právo na štyri týždne platenej dovolenky ročne.

(Niektoré zamestnanecké agentúry sa tomuto vyhýbajú tým, že tvrdia, že to, čo dostávate na hodinu je vrátane platby za dovolenku a preto že Vám nemusia platiť naviac počas dovolenky. Vaša zmluva musí prinajmenšom jasne stanoviť, že Vaša mzda pokrýva i platbu za dovolenku a koľko z Vašej mzdy je platba za platenú dovolenku.)

Všimnite si, že praktiky, na ktoré ste mohli byť zvyknutí, ako trinásty (či štrnásty) mesačný plat a príplatok na dovolenku v Británii nie sú bežné.

Nočná práca

Pravidelní noční pracovnici by nemali pracovať viac ako osem hodín v každom 24-hodinovom období. Pravidlá O Pracovnom Čase umožňujú, aby práca v noci bola spriemernená počas 17-týždňového obdobia tým istým spôsobom ako týždenné pracovné hodiny. Noční pracovnici majú tiež právo na zdravotnú prehliadku zadarmo.

Pracovný týždeň

Máte právo nepracovať viac ako priemerne 48 hodín týždenne. Tento limit sa spriemerňuje počas 17-týždňového obdobia. Môžete podpísať, že sa tohto práva vzdávate, ale nemôže byť na Vás robený nátlak, aby ste sa ho vzdali, a hocikedy môžete na ňom znovu nástojiť, i keď budete musieť čakať až do troch mesiacov, aby ste znovu ochranu získali.

Ochrana zdravia a bezpečnosti

Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám poskytnúť bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné prostredie. Do tohto má patriť školenie o záležitostiach zdravia a bezpečnosti na Vašom pracovisku. Je tu mnoho zvláštnych pravidiel, ktoré platia na každom pracovisku, kde pracovníci sú vystavení zvláštnemu risku.

Ochrana pred diskrimináciou

Máte právo, aby sa s Vami nenakladalo horšie ako s inými pracovníkmi Vašej agentúry alebo sprostredkovateľne práce na základe pohlavia, rasy, handicapu, tehotnosti, pohlavnej orientácie a náboženstva alebo viery. Od októbra 2006 je nezákonné pre zamestnávateľa diskriminovať pracovníkov a žiadateľov o prácu na základe veku.

Členstvo v odboroch

Máte právo sa stať členom odborov. Nemusíte to oznámiť Vášmu zamestnávateľovi, že ste sa stal členom. Nemôžete byť diskriminovaný za to, že ste členom odborov.

Špeciálne práva pre pracovníkov odborov

Žiadne poplatky

  • Zamestnávateľská agentúra od Vás nesmie žiadať poplatok za to, že Vám našla prácu alebo že Vás zapísala na svoj zoznam.
  • Zamestnávateľská agentúra nemôže na Vás vyžadovať, aby ste si ako podmienku na používanie jej služieb pri hľadaní práce kúpili jej iné výrobky alebo služby ako napísanie životopisu, školenie alebo osobné ochranné zariadenia.

Zamestnávateľské agentúry majú zarábať na zamestnávateľoch, ktorí potrebujú pracovníkov, nie na osobách hľadajúcich prácu.

Čo sa týka Vašej mzdy

Agentúra Vám nesmie zadržať plat len preto, že ešte nedostala zaplatené od obchodnej spoločnosti, alebo organizácie, kde ste pracovali, alebo preto, že nemôžete predložiť podpísaný záznam o odpracovaných hodinách (signed time sheet.) Keď spoločnosť, pre ktorú pracujete, odmieta podpísať tento záznam (time sheet), tak je to zodpovednosťou Vašej agentúry, aby zistila, koľko hodín ste v skutočnosti odpracovali. A za tieto hodiny musíte byť zaplatený.

Písomné prehlásenie o zmluvných náležitostiach a podmienkach (statement of terms and conditions)

Keď sa zapíšete u hocijakej agentúry, musíte pred začatím práce dostať podpísané prehlásenie o zmluvných náležitostiach a podmienkach (statement of terms and conditions.) Toto sa vyžaduje bez ohľadu na to, či sa jedná o dočasné, alebo stále zamestnanie. Ak boli podmienky raz odsúhlasené a písomné potvrdené, nesmú byť zmenené bez Vášho súhlasu. Ak boli odsúhlasené hocijaké zmeny, musia byť písomne potvrdené do piatich pracovných dní.

Keď Vám agentúra hľadá dočasné zamestnanie, písomná zmluva musí zahŕňať:

  • či ste vedený ako zamestnanec tejto agentúry, alebo ako pracovník, ktorý sa zmluvne zaviazal dodať určitú službu. (‘contracted for services’). Obvykle budete spadať pod kategóriu pracovníkov;
  • musí špecifikovať, že dostanete zaplatené za všetku odvedenú prácu;
  • akú výpovednú lehotu musíte dať a na akú výpovednú lehotu máte nárok pri ukončení kontraktu;
  • mzdu, ktorú budete dostávať, alebo najnižšiu mzdu o ktorej Vaša agentúra odôvodnene predpokladá, že Vám môže zaistiť. Musí byť najmenej vo výške minimálnej štátnej hodinovej mzdy (National Minimum Wage);
  • či budete platený týždenne alebo mesačne;
  • na koľko platenej dovolenky máte nárok. Na väčšinu pracovníkov, ktorí pracujú pre agentúry, sa vzťahujú Pravidlá o pracovnej dobe (Working Time Regulations) a majú nárok na najmenej štyri týždne dovolenky za rok (pozrite vyššie).

Zdravie a bezpečnosť

Agentúry majú povinnosť zistiť všetky zdravotné alebo bezpečnostné riziká, o ktorých najímajúci vie, a čo robí preto, aby týmto rizikám zabránil, alebo ich obmedzil.

Musia skontrolovať, že najímajúci previedol úplné vyhodnotenie zdravotných a bezpečnostných rizík a predtým, než Vás do organizácie umiestia, musia si byť istí, že máte o situácii úplnú vedomosť.

 

Zdroj: www.tuc.org.uk

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact