Travel Slovakia

Dodatočné práva zamestnancov

Dodatočné práva zamestnancov v Anglicku - Veľkej Británii

Obsah článku:


Dodatočné práva pre zamestnancov

Pre legálne postavení zamestnanca (‘employee’) získavate dodatočné práva, ale môžete byť podrobený/á skúšobnej lehote (qualifying period.) To znamená, že tieto práva nezačínajú od Vášho prvého dňa práce, ale potom, čo ste pre toho istého zamestnávateľa pracoval/a po určitú dobu. Táto časť opisuje dodatočné práva zamestnancov a dobu, ktorú sa na ne musíte čakať. Stále sa ale na Vás vzťahujú všetky práva opísané vyššie

Práva od prvého dňa v práci

 • Musíte dostať vyrozumenie o tom, koľko zarábate a aké zrážky sa Vám budú strhávať.
 • (Toto nie je to isté ako pracovná zmluva, aj keď pracovná zmluva môže tieto informácie tiež obsahovať.)
 • Máte nárok na 26 týždňov materskej dovolenky, aj keď ste už bola tehotná pri nástupe do zamestnania.
 • Môžete si vybrať neplatené mimoriadne voľno v naliehavých rodinných prípadoch.
 • V tehotnosti máte právo na voľno na návštevy u lekára.
 • V určitých obmedzených prípadoch ste chránený/á pred prepustením, napríklad pri tehotenstve, v prípade udania alebo odborovej činnosti.
 • Máte právo nebyť diskriminovaný pre Vaše pohlavie (vrátane tehotenstva), rasy, (alebo v prípade štátnych príslušníkov EU, štátnej príslušnosti), sexuálnej orientácie, náboženstva, alebo handicapu, či pre členstvo v odborovej organizácii.
 • V prípade disciplinárneho konania alebo konania o sťažnosti, máte právo si so sebou priviesť zástupcu odborov alebo spolupracovníka.
 • Keď si to väčšina zamestnancov praje, máte právo na to, aby Váš zamestnávateľ uznal právo Vášho odborového zástupcu vyjednávať Vaše pracovné podmienky.
 • Máte právo na rovnaký plat, ako majú príslušníci opačného pohlavia vykonávajúci rovnaké, alebo porovnateľné zamestnanie ako Vy.
 • Máte právo, aby Vám neboli strhávané z platu žiadne zrážky (okrem dane z príjmu a národného poistenia (National Insurance), pokiaľ ste k tomu nedali súhlas.
 • Môžete podať žalobu na porušenie pracovnej zmluvy, keď Vás zamestnávateľ prepustí bez dodržania odsúhlasenej výpovednej lehoty, alebo keď poruší nejakú inú náležitosť alebo podmienku Vašej pracovnej zmluvy.
 • Keď platíte príspevky na národné poistenie (National Insurance contributions), máte právo si požiadať o zákonnú platbu nemocenského (Statutory Sick Pay) po pracovnej neprítomnosti štyri dni po sebe z dôvodov choroby.

Práva po jednom mesiaci

 • Vaša prepúšťacia lehota je jeden týždeň.
 • Keď Vás suspendujú zo zdravotných dôvodov, musíte byť naďalej platený/á.
 • Musí Vám byť vyplatená mzda, keď ste prepustený.

Práva po dvoch mesiacoch

 • Máte nárok na písomnú formuláciu pracovných podmienok so špecifikáciou výšky vášho platu, pracovných hodín, dovolenky a iných dávok, ako napríklad nárok na starobný dôchodok. Napriek tomu, že toto písomné prehlásenie nie je pracovná zmluva, je veľmi dôležité, aby ste ho mali, pretože ho môžete použiť v súdnom konaní alebo tribunáli v prípade zmien..

Práva po šiestich mesiacoch

 • Môžete mať ďalších 26 týždňov materskej dovolenky (k 26 týždňom spomenutým vyššie).
 • Môžete si požiadať o flexibilné pracovanie ak ste zodpovedný za vychovávanie dieťaťa vo veku menej ako 6 alebo 18 ak je dieťa handicapované
 • Možno že aj získate oprávnenie na rodičovské voľno

Práva po jednom roku

 • Môžete zažalovať Vášho zamestnávateľa pre neoprávnenú výpoveď, keď Vás vyhodí bez udania dostatočnej príčiny a neumožní Vám prejsť cez náležitý prepúšťací proces. Máte tiež nárok na písomné odôvodnenie od Vášho zamestnávateľa, prečo Vás prepúšťa.
 • Možno že aj budete si môcť požiadať o rodičovské voľno

Práva po dvoch rokoch

 • Môžete vymáhať odškodné pri výpovedi pre nadbytočnosť (redundancy), ak ste skončil pracovať na mieste, na ktoré potom nikto nebol prijatý. Čiastka záleží na vašom veku, vašom platu a na tom, ako dlho ste bol zamestnaný.

Presadzovanie vašich práv, pomoc a informácie

Zamestnávatelia vám môžu Vaše práva upierať z rôznych dôvodov.

Niekedy nevedia, aké sú ich zodpovednosti. Niekedy im to zas v minulosti prešlo, ale ak sa nedáte, ustúpia. A niekedy preto, že sa dostávajú k ziskom pomocou zastrašovania a vykorisťovania.

Na vymáhanie všetkých práv popísaných v tejto brožúre existujú právne prostriedky.Ale to neznamená, že je to vždy ľahké. Zlí zamestnávatelia šikanujú pracovníkov, ktorí trvajú na svojich zákonných právach. Najlepší postup je sa poradiť s Vašimi odbormi alebo, ak nie ste ich členom, nájdite si odbory najvhodnejšie pre Vás a Vašich kolegov, staňte sa ich členmi a poraďte sa s nimi. Ináč sa môžete radiť s jednou z nasledujúcich agentúr.

Odvolanie sa k zamestnaneckému tribunálu (Employment Tribunal)

Employment Tribunals (zamestnanecké tribunály) sú špeciálne súdy, ktoré za zaoberajú zamestnaneckými problémami. Nie sú tak formálne, ako normálne súdy. Niekedy sa prípadom zaoberajú právnici, ale v jednoduchých prípadoch ľudia použijú úradníka odborovej organizácie, či niekoho z poradenskej agentúry, alebo vysvetlia svoj prípad sami.

Napriek tomu, že sa niektorým ľuďom podarilo sa úspešne (pred tribunálom) zastupovať, neradili by sme Vám to. Zmeny v riadení, ktoré nadobudli platnosť v roku 2004, bohužiaľ veci viacej skomplikovali a pomotali. Ak si myslíte, že máte šancu prípad vyhrať, spojte sa so svojou odborovou organizáciou, alebo keď nie ste členom odborov, vyhľadajte odbornú poradu, ako postupovať.
Je dôležité vedieť, že väčšina sťažností musí byť urobená do troch mesiacov potom, čo k udalosti došlo. Táto lehota je predĺžená pre prípady zaoberajúce sa odškodným pri výpovedi z dôvodu nadbytočnosti (redundancy.)

 

Zdroj: www.tuc.org.uk

Your email:
Your friend`s e-mail:
Your Name:
Confirmation code:
For new confirmation code press F5.

Copyright © 2024 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact