Travel Slovakia

Free Advertising - Search in jobs adv.Add an advert

Biznis a Managment (0)

Date posted: Thursday 21 March 2013| Ad viewed: 3090 times | Location:
Employer: Direct Employer | Contract: Permanent| Hours: Full Time| Per Hour:
Phone: 0777 1924289| E-mail: mirosheff@gmail.com |
www:

Milý priete?


Uvažoval si niekedy o svojej budúcnosti?
Uvažoval si niekedy nad tým,ako si zabezpe?i? ?alší dodato?ný alebo trvalý príjem?
Máš sny,ktoré chceš,aby sa stali skuto?nos?ou?
Chceš by? finan?ne slobodný?

Takéto a podobné otazky trápia ve?a ?udí.H?adajú odpovede.Aj ja som o tom rozmýš?al
a rozhodol som sa s tým nie?o urobi?.Nebolo to ?ahké,ale nakoniec som našiel cestu.Cestu
k úspechu,prosperite a slobode pre m?a a moju rodinu.


Pre svet,s ?oraz mänším pocitom bezpe?ia, predstavuje sie?ový marketing/Multi-level
Marketing/ nový nástroj na dosiahnutie individuálneho úspechu a pocitu istoty.MLM tak
dáva ?u?om na celom svete možnos? prevzia? kontrolu nad svojimy životmi a finan?nou
budúcnos?ou.

Sie?ový marketing/MLM/ je viac ako dobrý nápad,je to biznis model budúcnosti,ktorý ponúka vypracovaný obchodný systém každému,kto chce získa? kontrolu nad svojou
finan?nou budúcnos?ou.Sie?ový marketing neustále vzrastá a stáva sa mocnou finan?nou
silou v sú?asnom svete.Najbohatší ?udia na svete h?adajú a budujú SIETE,všetci ostatní
h?adajú prácu.

PRÁCA -------------- JEDINEC ----------------OMEDZENÝ POTENCIÁL

SIE? -------------- TÝM ----------------NEOMEDZENÝ POTENCIÁLNesnažím sa Ta presved?i?.Ak ?a tieto informácie neoslovia,táto práca nie je pre Teba.
Mojim cie?om je pomôc? ?u?om nájs? cestu k úspechu a slobode.
H?adám lídrov,h?adám ?udí,ktorí vedia sníva?.


Mike

Copyright © 2023 SlovakCentre. All rights reserved, powered by mediaTOP

Top / About Us / Register / Advertisement / Contact